تبلیغات
سایت رسمی دکتر مهدی مطهرنیا ـ آینده پژوه اجتماعی - فرهنگی و ارتباطات سیاسی - در همشهری دیپلماتیک منتشره در 10 بهمن 1392 بخوانید:- هویت شناسی نظام بین الملل و پارادیم های حاکم در برخورد با آن(2)


Admin Logo
themebox Logo
!-- www.newseek.ir -->
تاریخ:چهاردهم بهمن 92-13:36

در همشهری دیپلماتیک منتشره در 10 بهمن 1392 بخوانید:- هویت شناسی نظام بین الملل و پارادیم های حاکم در برخورد با آن(2)

- بخش دوم

تجربه ی تاریخی گذار آمریکا از مکتب هامیلتونیسم به جفرسونیسم و از جفرسونیسم به و یلسونیسم و سپس جکسونیسم؛ و تلفیق های هدفمندانه ای از آن ها در فراز و نشیب های گوناگون تاریخی و بر حسب نیاز های تعریف شده ی موقعیتی توانسته است از این کشور نوبنیاد عصرِ مدرنِ غرب، به سرعت یک ابر قدرت بسازد.

باور کنیم که برای بروز رفتار و کنشی صحیح و پرمنفعت در نظام بین الملل باید بافتار،و ساختار آن را به معنای علمی آن، فهم و سپس ادراک نماییم. پرسش این است که آیا این بافتار متاثر از مفهوم "جمع است یا "جماعت این دو پهلو پدیده ی هم هستند و ارتباط همنشینی و نه این همانی؛ دارند. بر اساس همین مفهوم شناسی عمیق است که ماکس وبر آلمانی "کنش جمعی را از "کنش اجتماعی جدا می سازد.

گروهی که دستخوش رفتار جمعی واقع گردد، جمع “collective نام می‌گیرد. جمع گروهی است که به اقتضای وضع یا حادثه ای خود به خود به وجود می‌آید و بر اثر واکنش‌های دورانی و واگیری اجتماعی، دارای رفتار عاطفی متجانسی می‌شود.

جمع انواع فراوان دارد. ولی هیچ یک از این انواع به اهمیت جماعت “crowd” نیستند. جماعت جمعی است پرتجانس مرکب از اشخاصی که معمولاً در یک جا گرد می‌آیند و با یک دیگر ربط “rapport” می‌یابند و به جنب و جوش “milling” می‌افتند. "ربط ارتباطِ عمیقی است که دو یا چند تن را به یک دیگر پیوند می‌دهد، به طوری که آنان بی اختیار با یک دیگر هماهنگ می‌شوند. جنب و جوش رفتار عاطفی صریحی است که بر اثر ربط اشخاص روی می‌دهد.

جماعت بر چند گونه است:

جماعت تصادفی (crowd casual ) یا جماعت کنجکاو (curiosity crowd) که تصادفاً و برای تماشای حادثه یا چیزی تشکیل می شود و یگانگی کافی ندارد.

جماعت نمایشی”expressive crowd”  ، که دست به تظاهراتی مانند آواز و رقص و فریاد و گریه می زند و یگانگی کافی دارد.

جماعت مجذوب “orgiastic crowd”که دستخوش شور و جذبه است و یگانگی فراوان دارد. برخی از جماعت‌هایی که عهده دار شعائر دینی می شوند یا جماعت هایی که در جشن های بزرگ ملی به نشاط می پردازند، از این گونه‌اند.

جماعت منظم organized crowd” که از نظم و یگانگی فراوان برخوردار است. حاضران یک مجلس سخن رانی یا کنسرت جماعت نسبتاً منظمی تشکیل می‌دهند.

جماعت فعال “active crowd” یا”acting crowd” یا “mobile crowd” یا غوغا “mob” که با خشونت برای وصول به هدفی تلاش می ورزند. سلطة موقت چنین جماعتی را غوغا سالاری “mobocracy”یا”ochlocracy” نامیده اند.

با این اوصاف باید بپذیریم که نظام بین الملل، یک جماعت فعال غوغا محور است. این نظام در تحلیل نهایی با توسل به خشونت، به هدف خود دست می یابد. تقابل و تعارض؛ رفتاری است که در نهایت راه را برای اعمال خشونت در این مسیر باز می کند. از این روی بازیگران عاقل حتا گنشگران قدرتمند در این جماعت بر اساس عقلانیت و خرد سیاسی؛ از رودررویی و تقابل با این نظام دوری می جویند و تلاش دارند نظم ناشی از "ربط" خود با این نظام را به سود اهداف تعریف شده ی خود در قالب سیاست خارجی خویش، با کمترین هزینه موجود، و بیشترین فایده ی ممکن؛ دنبال نماید. همان گونه که بیان شد، "ربط"، ارتباطِ عمیقی است که دو یا چند تن کنشگر - را به یک دیگر پیوند می‌دهد، به طوری که آنان بی اختیار با یک دیگر هماهنگ می‌شوند. جنب و جوش رفتاری طبیعی و پی گیری اهداف ملی؛ کنشی صریحی است که بر اثر ربط این بازیگران؛ در این جماعت فعال روی می‌دهد. این فعال بودن در زمانِ غوغاسالاری بعضی کنشگران به خشونت می انجامد. از این رو غوغاسالاری در نظام بین الملل در نهایت سویه گیری تعارضی و خشونت گرا پیدا می کند.

از همین رو بر این باور است دومین پارادایم یا آیین حاکم بر نظام بین الملل را باید جماعت محوری فعال دانست که نیازمند به دکترین برخورد میتنی بر قدرت هوشمندانه، است.

رفتار سیاسی در قالب کنش های عینی بازیگران دولتی در این نظام متاثر از آن چیزی است که رفتار اجتماعی در قالبِ جامعه شناختانه ی آن دانسته شده است. همان گونه که رفتار اجتماعی هر فرد محصول تعلیم و تربیت وی در فرهنگی مشخص، جامعه پذیری و انتقال سینه به سینه ی آن فرهنگ از نسلی به نسلِ دیگر، و مشارکت پذیری آن ها در قالبِ اجتماعی آن است؛ دولت ها نیز متاثر از این ویژگی ها با نشانگانِ عمومی تر و گسترده تر آن می باشند.

رفتار اجتماعی را می‌توان به دو نوع بسیار گسترده‌تر تقسیم بندی کرد: رفتار جامعه پسند و رفتار جامعه ستیز. رفتار جامعه پسند آن دسته از رفتارهایی را شامل می‌شود که مورد قبول جامعه بوده ، با قوانین و هنجارهای جامعه مطابقت دارد. این نوع از رفتارها سازنده و در جهت پیشبرد اهداف یک گروه یا اجتماع هستند. مثل نوع‌دوستی ، از سوی دیگر رفتار جامعه ستیز رفتارهایی منفی هستند که با قوانین و معیارهای جامعه مطابقت ندارند. مورد قبول افراد جامعه نیستند و اغلب پیامدهای منفی اجتماعی را برای فردی که مرتکب این رفتارها می‌شوند به همراه دارند.

این دسته از رفتارها مخرب بوده و مانع پیشبرد اهداف گروه یا اجتماع هستند که فرد در آن قرار دارد. تعیین اینکه کدام رفتار پسند و کدام جامعه ستیز محسوب می‌شود، بر حسب منابع متعددی صورت می‌گیرد. دو منبع معتبر برای این بررسی قوانین رسمی در جامعه است و دیگر هنجارهای عرضی و فرهنگی آن جامعه. هر کدام از این منابع می‌توانند منبع تعیین کننده برای جامعه پسند یا جامعه ستیز بودن یک رفتار اجتماعی باشند. هر چند در اکثر موارد بین این دو منبع هماهنگی وجود دارد، ولی در مواردی نیز ناهمخوانی هایی بین آن ها دیده می‌شود.

با این وصف؛ نظام بین الملل هم به عنوانِ یک جماعت فعال می تواند با دونوع رفتار جامعه پسندانه و جامعه ستیزانه، روبروشود. در اینجا سومین آیین حاکم بر روابط بین الملل چهره نشان می دهد و آن پارادایم ارجعیت و مشروعیت رفتار جامعه پسندانه به جای جامعه ستیزانه باشد.

هر چند اکثر رفتارهای اجتماعی در تمامی جوامع و فرهنگ ها معنی‌دار هستند و به آنها به عنوان رفتارهای جامعه پسند یا جامعه ستیز توجه خاصی مبذول می‌شود، اما برخی رفتارهای اجتماعی در برخی فرهنگ ها اهمیت شایان توجهی پیدا می‌کنند. این معنا در ساحت بین المللی نیز معناپذیر است؛ کاربرد ادبیات مدبرانه، آشکارسازی رفتارهای معقولانه، و کنش های اثرگذار، در این عرصه برای رسیدن به اهداف ملی؛ پذیرفته شده است. دکترین ناشی از این آیین برتابشگر رفتار مبتنی بر منافع و اهداف ملی است. دستیابی به منافع ملی و اهداف ملی تعریف شده در این زمینه؛ حتا با رفتارهای تقابلی در قالب جنگ های تدافعی و مشروع ملی؛ قابل ستایش و حمایت است. در جوامع پیشرفته ی کنونی، رفتار ارتباطی با همسایگان به عنوان یک رفتار اجتماعی در گستره ی منطقه ای، و رفتار همکاری جویانه با دیگر کنشگران فرا منطقه ای اهمیت خاصی می‌یابد، در حالیکه در نزد کشورهای جماعت ستیز این گونه رفتار های ارتباطی و همکاری جویانه سازشکاری و یا واددادگی دانسته شده؛ و چندان مورد توجه نیست.
داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : مقالات 
دنبالک ها: «رقص شمشیر» در همشهری دیپلماتیک 

What do you do for Achilles tendonitis?
بیست و ششم شهریور 96 21:58
bookmarked!!, I really like your web site!
What is the Ilizarov method?
دوازدهم شهریور 96 22:38
What's up, this weekend is fastidious in favor of me, for the
reason that this time i am reading this fantastic educational piece of
writing here at my house.
What causes the heels of your feet to burn?
یازدهم شهریور 96 07:57
Thanks for some other magnificent post. Where else may anybody
get that type of information in such an ideal method of writing?

I've a presentation subsequent week, and I am at the search
for such information.
Why is my Achilles tendon burning?
پنجم مرداد 96 20:29
You can certainly see your enthusiasm in the article you write.
The arena hopes for even more passionate writers like you who aren't afraid to say how they believe.
Always follow your heart.
BHW
بیست و پنجم فروردین 96 06:51
Appreciating the persistence you put into your site and detailed information you
present. It's awesome to come across a blog every once in a while that isn't the
same out of date rehashed information. Great read! I've saved your site and I'm including your RSS feeds to my Google account.
BHW
بیست و پنجم فروردین 96 03:55
This design is spectacular! You certainly know how to keep a reader amused.
Between your wit and your videos, I was almost moved to
start my own blog (well, almost...HaHa!) Excellent job.
I really loved what you had to say, and more than that, how you presented it.
Too cool!
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر