تبلیغات
سایت رسمی دکتر مهدی مطهرنیا ـ آینده پژوه اجتماعی - فرهنگی و ارتباطات سیاسی - مطالب مقالات


Admin Logo
themebox Logo
!-- www.newseek.ir -->
تاریخ:دوم بهمن 96-15:20

ﺑﺮرﺳﻲ و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﺑﻌﺎد رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻨﮓﻫﺎی آﻳﻨﺪه

ﺑﺮرﺳﻲ و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﺑﻌﺎد رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻨﮓﻫﺎی آﻳﻨﺪه  
  ﻣﻬﺪی ﻣﻄﻬﺮﻧﻴﺎ*   ﺑﺎﺑﻚ ﻧﻌﻤﺘﻲ
 ﭼﻜﻴﺪه    در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻓﺮﺿﻴﺎت ﺑﺮ اﺳﺎس اﺑﻌﺎد ﭼﻬﺎرﮔﺎﻧﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﻲ )ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن، رادﻳﻮ، ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت و اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ( ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ آﻣﺎری اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺷﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺪﻳﺮان و ﻛﺎرﻛﻨﺎن  ﻧﻔﺮی اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه اﺳﺖ. 110ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا و ﺳﻴﻤﺎ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﺟﺪول ﻣﻮرﮔﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻻزم در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﺘﺎﺑﺨﺎﻧﻪای ﺷﺎﻣﻞ ﻛﺘﺐ، ﻣﻘﺎﻻت، ﻣﺠﻼت، ﮔﺰارﺷﺎت ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ، ﻣﺪارك و اﺳﻨﺎد ﻣﻮﺟﻮد و ﻧﻴﺰ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮﺳﺶﻧﺎﻣﻪ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺑﺨﺶ ادﺑﻴﺎت ﻣﻮﺿﻮع و ﺑﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ اﺳﺎﺗﻴﺪ و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺗﻬﻴﻪ و رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ آن ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ و از ﻃﺮﻳﻖ ﭘﺴﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﻜﻲ و ﻧﻤﺎﺑﺮ ﺑﺮای ﻣﺪﻳﺮان ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﺪا ﺳﻴﻤﺎ ارﺳﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻈﺮات اﻓﺮاد ﺧﺒﺮه و ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﻄﻠﻊ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺟﻤﻊ آوری ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ آن، آزﻣﻮن ﻫﺎی آزاد از ﺗﻮزﻳﻊ )ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮی( ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آزﻣﻮن ﻧﺎﭘﺎراﻣﺘﺮی ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺑﻌﺎد رﺗﺒﻪ ﺑﻨﺪی ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ  ﻛﻪ ﺑﺮاﻳﻦ اﺳﺎس ﻣﻴﺰان ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺷﺒﻜﻪ   دارای ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ و ﻣﻴﺰان 9,11ﻫﺎی ﺧﺒﺮی در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻨﮓ ﻫﺎی آﻳﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻣﺎری  دارای ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺎﺛﻴﺮ 7,12 ﺗﺎﺛﻴﺮ  اﻧﺘﺸﺎر ﻓﺼﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎ ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻨﮓ ﻫﺎی آﻳﻨﺪه ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻧﺪازه ﮔﻴﺮی ﺷﺪه اﺳﺖ. در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺑﺎ اﻧﺠﺎم آزﻣﻮن دوﺟﻤﻠﻪ ای ﻓﺮﺿﻴﺎت،  ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻣﻮرد ﺗﺄﺋﻴﺪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ.  
 
  واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪی :رﺳﺎﻧﻪ، رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻤﻌﻲ، ﺟﻨﮓ ﻫﺎی آﻳﻨﺪه، ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻨﮓ ﻫﺎ. 

ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : مقالات 
دنبالک ها: ﺑﺮرﺳﻲ و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪی اﺑﻌﺎد رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﺟﻤﻌﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺟﻨﮓﻫﺎی آﻳﻨﺪه 
تاریخ:پانزدهم مهر 96-07:12

کتاب «آینده قدرت» تألیف «دکتر مهدی مطهرنیا»

کتاب «آینده قدرت» تألیف «دکتر مهدی مطهرنیا» (عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی؛ تحلیل‌گر مسائل سیاسی و آینده‌پژوه سیاسی اجتماعی) به همت انتشارات «دانش پرور» روانه بازار نشر شد.

آینده قدرت

کتاب «آینده قدرت» تألیف مهدی مطهرنیا، تحلیلگر بین‌الملل و آینده‌پژوه سیاسی به همت انتشارات دانش گستر -پرور - روانه بازار نشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، به راستی قدرت چیست؟ آیا می توان تعریفی جامع و بنیادین برای آن بیان کرد تا با دستیابی به آن بتوانیم شاحه های مختلف قدرت را تفکیک نمائیم؟ آیا قدرت تنها در برخورد آگاهانه انسانها آنگاه که سلطه و کنترل اعمال و رفتار یکی توسط دیگری منظور است معنی می یابد؟ آیا در اصل، قدرت تنها در نزد انسان یافت می گردد؟ یا به عبارت صحیح تر آیا قدرت تنها ابزاری مختص انسان است و قائم به موجودیت آدمی است؟ آیا قدرت را می توان تنها در مناسبات متقابل میان انسانها و در راه پر پیچ و خم ارتباطات ملل مختلف محدود و محصور نمود؟

عناصر قدرت چیست؟ منشأ قدرت از کجاست؟ و منابع آن چه می باشد؟ چه تفاوتی میان قدرت، نفوذ، اقتدار و سلطه وجود دارد؟ و ارتباط میان این مفاهیم ـ در صورت وجود افتراق میان این واژه ها ـ چگونه است؟ قدرت سیاسی چه مکانیسمی دارا می باشد و چه تعریفی برای آن می توان بر مبنای معرفه «قدرت» بیان نمود؟ آینده قدرت به کدامین جهت تمایل دارد؟ فرپندار ـ سناریو ـ های رودرروی قدرت در سطح زیرین و زبرین مفهوم قدرت کدام است؟

این پرسشها مباحثی است که در کتاب آینده قدرت، تألیف مهدی مطهرنیا بررسی شده است.

داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : مقالات 
دنبالک ها: کتاب «آینده قدرت» تألیف «دکتر مهدی مطهرنیا» 
تاریخ:بیست و نهم بهمن 93-20:29

«فرار از قلعه رودخان»، رقابت برای نمایش شجاعت

نقد بر این فیلم را برای به سفارش سایت سوره نگاشتم و بعد ها در خبرگزاری های گوناگون و سایت های مختلف خلاصه شده ی ان را یافتم بر آن شدم که در اینجا متن کامل آن را تقدیم حضور نمایم


  • فرار از قلعه رود خان


فیلم «فرار از قلعه رود خان» نهمین ساخته غلامرضا رمضانی به علت برگزیده شدن در جشنواره فیلم کودک اصفهان و به منظور افزایش و استمرار سیاست های تشویقی در تولید آثار سینمایی کودک و نوجوان به طور مستقیم در بخش سودای سیمرغ سی و سومین جشنواره فیلم فجر حضور یافته است.


«فرار از قلعه رودخان» فیلمی درباره نوجوانان است که در بیست و هشتمین جشنواره فیلم کودک اصفهان، پروانه زرین بهترین کارگردانی را دریافت کرده است.


در خبرها آمده بود که این فیلم با توجه به بازخوردهای مخاطب در جشنواره کودک اصفهان، کوتاه تر شده است. فیلم قبلی غلامرضا رمضانی به نام «گنجشکک اشی مشی» در بخش سودای سیمرغ سی و دومین جشنواره فیلم فجر حضور داشته است.ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

دنبالک ها: «فرار از قلعه رودخان»، رقابت برای نمایش شجاعت 
تاریخ:پانزدهم آذر 93-12:38

به مناسبت اعتراض فراگیر مردم جهان عرب (مجلات > علمی، خبری > معارف > اسفند ماه سال 1389 ، شماره 83).

اعتراض سیاسی از منظر آینده پژوهی


پدید آورنده : دکتر مهدی مطهرنیا

زیر عنوان:

به مناسبت اعتراض فراگیر مردم جهان عرب

پیش درآمد

در ربع آخر قرن بیستم و در آغازین دهة قرن بیست و یک میلادی، اعتراض های سیاسی سراسر جهان را فراگرفته است. از اعتراض های "سرخ ها"2ـ جنبش عدالت خواهی سرایداران در شهر لوس آنجلس برای دستیابی به برابری اجتماعی اقتصادی بیشتر، که لباس سرخ اتحادیة خود را می پوشیدند ـ گرفته تا جنبش اجتماعی در تونس؛ و از جنبش کشاورزان "یقه آبی ها"3 در جمهوری خلق چین علیه مؤدیان مالیاتی گرفته تا جنبش اعتراضی بزرگ مردم مصر در بهمن 1389 ه.ش. همگی مملو از نشانگانی است که در پایانة مخرج مشترک "عدم رضایت"، میان فرمان روایان وفرمان برداران، به تحلیل عملیاتی می انجامند. مجال حاضر بر آن است که با در نظرداشت چارچوب های تئوریک برخاسته از جامعه شناسی انقلاب، با تلفیقی از رویکردهای آینده پژوهانه به آنچه در تونس و مصر رخ داده است، نگاه نماید.


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : مقالات 
دنبالک ها: به مناسبت اعتراض فراگیر مردم جهان عرب 
تاریخ:سوم خرداد 93-10:33

تفکر ارزشی در خردگرایی سیاسی: ساحت اعتدال

همشهری دیپلماتیک شماره 82 مورخه خرداد 93 صفحه 181تا 183{نظریه پردازی}

در نوشتار شماره گذشته تحت عنوان "سیاست؛ استراتژی قدرت"، به رقابت به عنوانِ نشانگانِ هویت بخش نظم بین المللی پروا روا داشت. در بخشی از این نوشتار به تصویری از آینده اشاره داشت که در آن شاهد "قدرت دانش بنیاد و تک سرنشین"، خواهیم بود قدرتی که به مدد رسانه ها مرز های زبانی را خواهد گسست و اندیشه بشری را در پهنا، ژرفا و بلندای وجودی خود فزونی خواهد افزود. در این تصویر هر انسانی با در دست داشتن ابزار و فناوری های مدرن؛ موجودیتی سایبرنتیک خواهد یافت و به تنهایی یک قدرت واحد در جهان متکثر از قدرت خواهد بود. 


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : یادداشت  مقالات 
تاریخ:یکم فروردین 93-14:07

- کارکرد اساسی انسان : مدیریت زمان در زمین الهی

دانشمندان و مردم اروپا در قرون وسطا، خداوند را خیر برتر و علت العلل همه حوادث و پدیده ها و پروردگار و مدبر پیوسته جهان هستی می شمردند. اگرچه در گستره ی قرون وسطی، رویکرد ضد ارسطویی وجود دارد!!اما دیدگاه ارسطو در باب "ماهیت خداوند"، در همین چارچوب است او خداوند را مطلوبی می داند؛ که همواره طالبین خود را به سوی خود می خواند، و اگر یک "آن"؛ از صحنه ی هستی حذف شود؛ هستی فرو می ریزد.


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : یادداشت  مقالات 
تاریخ:چهاردهم بهمن 92-13:40

در همشهری دیپلماتیک منتشره در 10 بهمن 1392 بخوانید:- هویت شناسی نظام بین الملل و پارادیم های حاکم در برخورد با آن(3)

- بخش سوم

در این جا است که باید در نظام بین الملل جایگاه خاصی را به مدیریت افکار عمومی داد که این روز ها بیش از همه ی زمان های پیشین و تحت تاثیر گسترش فناوری های مدرن ارتباطی، با رهیافت های ناشی از جنگ روانی به آلودگی های عملیاتی دچار شده است. پاردایم دیگر حاکم بر نظام بین الملل در پرتو هم آغوشی موفقیت کم هزینه و پرفایده در آن؛ توسعه ی ارتباطات جامعه پسندانه در سطح بین المللی است. دکترین حاصل از این معنا، کسترش دیپلماسی جامعه پسندانه بین المللی است.


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : مقالات 
دنبالک ها: «رقص شمشیر» در همشهری دیپلماتیک 
تاریخ:چهاردهم بهمن 92-13:36

در همشهری دیپلماتیک منتشره در 10 بهمن 1392 بخوانید:- هویت شناسی نظام بین الملل و پارادیم های حاکم در برخورد با آن(2)

- بخش دوم

تجربه ی تاریخی گذار آمریکا از مکتب هامیلتونیسم به جفرسونیسم و از جفرسونیسم به و یلسونیسم و سپس جکسونیسم؛ و تلفیق های هدفمندانه ای از آن ها در فراز و نشیب های گوناگون تاریخی و بر حسب نیاز های تعریف شده ی موقعیتی توانسته است از این کشور نوبنیاد عصرِ مدرنِ غرب، به سرعت یک ابر قدرت بسازد.


ادامه مطلب


داغ کن - کلوب دات کام
نظرات() 

نوع مطلب : مقالات 
دنبالک ها: «رقص شمشیر» در همشهری دیپلماتیک   • تعداد صفحات :15
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...